VENUE

Safari Park Hotel
Nairobi, KENYA

Address: P.O Box 45038 A2, Nairobi City, Kenya
Phone:+254 20 3633000